One simple trick to get better at Splinterlands / Jeden prosty trik by być lepszym w Splinterlands [EN/PL]

6 Min Read
1198 words


en 2.png

@splinterlands is becoming an increasingly popular game, it's definitely the biggest. Today I'm going to show you how you can easily move up the league rankings at a cheap cost. All thanks to one rather important tactic.

I admit that the title is quite clickbait. Nevertheless, its content should not disappoint you!
Here I'll touch on Summoners, heroes leading our cards into battle. Often we do not think about their role for a long time. This is a mistake, because with the skillful choice of Summoners we can win the battle "for free", because at the start we will crush the opponent. This is a guide prepared for typically not very advanced users of Splinterlands game.

Often when we start the game we look at the match rules and at what Summoners we can choose. And we do it automatically quite often. If we play 50 or 100 matches a day it could be tiring to analyze each Summoner whether to take for example Fire or Earth. And at the very beginning of the battle it's a very important thing. It's because every hero offers something completely different. And these buffs for our team or nerfs for the opponent's cards decide whether we win or lose the skirmish.

I'll show you a few examples that will help you illustrate how important it is to make at least a short decision on which champion to choose. When the battle we are going to play has a rule that introduces damage to cards that do not have the ability to fly it is worth choosing Summoner Brighton Bloom. This card ensures that all cards that will be involved in the battle will not take damage from the current rule in the game. With 5 cards we save 10 health points every round. This is especially helpful when we don't have a lot of cards with the ability to fly.

Another thing that comes to my mind is when Summoners don't give changes in a round. That is, for example, Zintar Mortalis does not reduce melee damage to opponents. Then it is worth investing in Kretch Tallevor card for two reasons. Firstly, it doesn't give any buffs or nerfs so this rule doesn't apply to it and the second reason is that it is a neutral Summoner and you can use any deck after selecting it. This is a significant advantage.

And for the last example, there is a rule that archers can't take part in battle. Then we often think of mages as ranged damage. And what card would work great here? Owster Rotwell seems like a model pick. It causes all cards to have the ability to deflect magic missiles so that you can deal damage to your opponents for free.

This is a mechanism that is probably well known to very advanced players, but for those who are not deep into the rules and tactics of Splinterlands, it will certainly come in handy. That's why, on the occasion of this article, I'm expanding my stock of Summoners for Splinterlands. Joining my lineup today will be:


Delwyn Dragonscale_lv1.png
Brighton Bloom_lv1.png

A pair of neutral Summoners that have a very large scope for many tactics. Their total price is less than two dollars so quite little considering how much I can do with them. If you are interested I bought the cards on CardAuctionz, a new portal where you can get cashback on subsequent purchases or auctions of cards. I invite you to check it out, it is worth it :)


image.png

I think I've covered the topic of Summoners sufficiently. If you have any questions and would like to know which hero is best suited for a given round, please let me know in the comments! I will prepare a separate article on this topic.

Thank you and see you next time, Nervi.pl 2.png

@splinterlands staje się coraz bardziej popularną grą, zdecydowanie jest największą. Dzisiaj pokażę Wam jak w łatwy sposób można tanim kosztem awansować w rankingach ligowych. Wszystko dzięki jednej dosyć ważnej taktyce.

Przyznam, że tytuł jest dosyć clickbaitowy. Nie mniej jednak jego zawartość nie powinna Was zawieść!
Poruszę tutaj temat Summonerów, herosów prowadzących na bój nasze karty. Często nie zastanawiamy się nad ich rolą przez dłuższy moment. Jest to błąd, ponieważ przy umiejętnym wyborze Summonerów możemy "za darmo" wygrać bitwę, ponieważ na starcie będziemy miażdżyć przeciwnika. Jest to poradnik przygotowany dla typowo niezbyt zaawansowanych użytkowników gry Splinterlands.

Często kiedy zaczynamy grę to patrzymy na zasady meczu i na to jakich Summonerów możemy wybrać. I robimy to z automatu dosyć często. Jeżeli gramy dziennie 50 czy 100 meczy mogło to by być męczące aby każdego Summonera analizować czy wziąć na przykład Ogień czy Ziemię. A na samym początkowym etapie bitwy to bardzo ważna rzecz. Jest tak dlatego, że każdy bohater oferuje zupełnie co innego. I te buffy dla naszej drużyny lub nerfy dla kart przeciwnika decydują o tym czy daną potyczkę wygramy czy przegramy.

Zaprezentuję Wam parę przykładów, które pomogą Wam zobrazować jak ważna jest chociaż krótka decyzja nad tym jakiego czempiona wybrać. Kiedy bitwa jaką będziemy rozgrywać ma zasadę, która wprowadza obrażenia kartom, które nie mają zdolności latania warto wybrać Summonera Brighton Bloom. Ta karta sprawia, że wszystkie karty jakie będą uczestniczyć w walce nie będą otrzymywać obrażeń od obowiązującej zasady w grze. Przy 5 kartach oszczędzamy 10 punktów zdrowia co rundę. Jest to szczególnie pomocne kiedy nie mamy dużo kart z umiejętnością latania.

Kolejne co mi przychodzi do głowy to sytuacja kiedy Summonerzy nie dają zmian w rundzie. Czyli na przykład Zintar Mortalis nie obniża obrażeń wręcz przeciwnikom. Wtedy warto zainwestować w kartę Kretch Tallevor z dwóch powodów. Po pierwsze nie daje żadnych buffów ani nerfów więc ta zasada jej nie rusza a drugi powód to to, że jest to Summoner neutralny i po jego wybraniu możecie użyć dowolnej talii. Jest to znacząca przewaga.

No i żeby było do trzech razy sztuka to zasada o tym, że łucznicy nie mogą brać udziału w walce. Wtedy często myślimy o magach jako obrażenia dystansowe. I jaka karta by się tu spisała wspaniale? Owster Rotwell wydaje się być wzorowym pick'iem. Sprawia, że wszystkie karty mają umiejętność odbijania pocisków magicznych dzięki czemu za darmo zadajemy obrażenia przeciwnikom.

Jest to mechanizm zapewne dobrze znany bardzo zaawansowanym graczom, ale tym którzy nie zagłębiają się w zasady i taktyki Splinterlands na pewno się przyda. Dlatego też przy okazji tego artykułu powiększam swój zasób Summonerów do Splinterlands. Do mojego składu dzisiaj dołączą:


Delwyn Dragonscale_lv1.png
Brighton Bloom_lv1.png

Dwójka neutralnych Summonerów, którzy mają bardzo duże pole do popisu w kwestii wielu taktyk. Ich łączna cena to niecałe dwa dolary więc całkiem mało biorąc pod uwagę ile mogę nimi zrobić. Zainteresowanym powiem, że karty kupiłem na CardAuctionz, nowym portalu, na którym możecie uzyskać cashback na kolejne zakupy lub licytacje kart. Zapraszam Was do sprawdzenia, warto :)


image.png

Myślę, że temat Summonerów wyczerpałem w sposób wystarczający. Jeżeli mielibyście jakieś pytania i chcielibyście wiedzieć jaki bohater nada się najlepiej do danej rundy to proszę dajcie znać w komentarzu! Przygotuję na ten temat osobny artykuł.

Dziękuję i do następnego, Nervi.

Posted Using LeoFinance Beta