Odpozorováno / Observed

in palnet •  5 months ago 

Google translate from Czech.

The events of recent days are not lightning from the clear sky. They raised a lot of emotions and questions but gave few answers.
Now, when I think about it, I put together some connections. I may think badly, but somehow it offers me.

Event One:
Before the end of last year, a user who “hated” the SBI and nearly every owner of the SBI unit “donated” a downvote appeared.
What was the purpose? Discourage steemit.com users or weaken one of the important witnesses?

Event two:
From the beginning of this year until the first week of February, many users with a strong voice were asked to stop voting several witnesses, otherwise they would receive a downvote. The community responded exactly the opposite. She did not like the "dictatorial method" and chose the witnesses all the more intensively.
Another attempt to 'scold' important witnesses from the game? This attempt and the previous one did not pass.

I feel that there have been more attempts to destabilize witnesses and the steemit.com community, although I have not noticed them.

Lightning and big thunder:
I can boldly say that most users had no idea about the upcoming sale of the steemite and therefore the reactions were as they were.
The first expression of the main protagonists of the current events at rest did not add and provoked even more conjecture.
Because I do not have enough overview, I will refer you to @aggroed articles

https://beta.steempeak.com/steem/@aggroed/justin-says-steemit-is-migrating-to-tron-time-to-panic-or-things-will-be-ok-for-now

and @ taskmaster4450

https://www.palnet.io/steem/@taskmaster4450/the-difficulty-justin-sun-has-in-controlling-the-witness-pool

that try to explain the situation and use information from yesterday (February 15, 2020) negotiations.

I hope that these articles will give you ideas for thought while helping to calm your emotions a bit.

czmap.png

Události posledních dní nejsou blesk z čistého nebe. Vyvolaly spoustu emocí a otázek, ale poskytly málo odpovědí.
Když teď nad tím přemýšlím, dávám si dohromady některé souvislosti. Možná přemýšlím špatně, ale nějak se mi to samo nabízí.

Událost první:
Před koncem loňského roku se objevil uživatel, který „nenáviděl“ SBI a skoro každého vlastníka jednotek SBI ‚obdaroval‘ downvote.
Jaký to mělo účel? Odradit uživatele steemit.com, nebo oslabit jednoho z důležitých svědků?

Událost druhá:
Od začátku letošního roku do prvního únorového týdne dostalo mnoho uživatelů se silným hlasem výzvu, aby přestali volit několik svědků, jinak budou dostávat downvote. Komunita na to reagovala přesně naopak. Nenechala si líbit ‚diktátorskou metodu‘ a jmenované svědky volila o to intenzivněji.
Další pokus o ‚vyšachování‘ důležitých svědků ze hry? Tento pokus a ani předcházející neprošel.

Mám pocit, že podobných pokusů o destabilizaci svědků a komunity steemit.com bylo více, i když jsem je nezaznamenal.

Blesk a velké hřmění:
Směle mohu prohlásit, že většina uživatelů neměla o chystaném prodeji steemit ani tušení a proto byly reakce takové, jaké byly.
První vyjádření hlavních protagonistů stávajících událostí na klidu nepřidalo a vyvolalo ještě větší dohady.
Protože nemám dostatečný přehled, odkáži vás na články @aggroed

https://www.palnet.io/steem/@aggroed/justin-says-steemit-is-migrating-to-tron-time-to-panic-or-things-will-be-ok-for-now

a @taskmaster4450

https://www.palnet.io/steem/@taskmaster4450/the-difficulty-justin-sun-has-in-controlling-the-witness-pool

které se snaží vysvětlit situaci a používají i informace ze včerejších (15.2.2020) jednání.

Doufám, že vám tyto články přinesou podněty k zamyšlení a zároveň pomohou trochu uklidnit emoce.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.03241013 TRDO & @garygeo1 will get 0.02160675 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

:-)
!BEER


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

@bucipuci, When there are lot of Confusions it's really important to pursue Positivity because negativity never allows us to see towards any Positive aspects. Stay blessed.

Posted using Partiko Android

Thank you for your feedback. Calmness and balance are now really important

Welcome and yes.

:-)

🙂🙂

!trdo

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.26565975 TRDO & @krakonos will get 0.17710650 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Ty pokusy o manipulaci se svědky jsem zaznamenal.
Jsem zvědav na vývoj stávají situace. Hardfork by mě moc nepotěšil.

!trdovoter
!BEER

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 1.37586600 TRDO & @jjprac will get 0.91724400 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, 2.44% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @bucipuci!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

No ona už nevím jak dlouho nazpátek ta zpráva a steemu a tronu jednou byla ale nic se nedělo takže zas tak z čistého nebe to nebylo... nechce se mi to moc hledat, kde a kdy jsme to četl, ale četl :)

Bylo to na začátku ledna. Jen se to jevilo jako nepotvrzené a na chvíli to "zapadlo"

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @garygeo1 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 1.67393588 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.1771065 TRDO curation
@jjprac earned : 0.917244 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.02160675 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site