LeoFinance

The $MAYA (f)airdrop for $RUNE holders

6 comments-0 reblogs
avatar of @shebe
62
LeoFinance Badge
3 months ago - 4 minutes read

It begins today...

image.png

I read somewhere that the initial goal of creating the MAYA token as a friendly fork of the Thorchain blockchain was that RUNE was too centralized and that the people behind it were already pretty well known. So it could easily happen that some institutions would come in a fit of need and shut them down for anything you could think of. Well I don't know what the truth is in that (not much truth I guess), but why not to believe in it. For those who trust Thorchain like me, and have some of those funds in RUNE or their LPs, they now get some Maya protocol tokens through this airdrop.

Key Takeaways

  • 1st Snapshot for $RUNE$1.160 holders starts on the 6th of March.
  • Most $RUNE$1.160 holders with self-custody of their tokens would be eligible to get some $MAYA tokens.
  • A minor claim procedure will be required to claim your tokens sending 1 $RUNE$1.160 to relate your Maya Wallet to your THORChain Wallet (withdrawable later).

Fairdrop Details

Essentially, there are two types of digital tokens named $MAYA and $AZTEC, and a total of 1 million tokens will be created. Out of these tokens, 70,000 tokens of each type will be given away for free to people who hold $RUNE$1.160 tokens and meet certain conditions.

A. Having $RUNE$1.160 bonded in a Node, B. Having $RUNE$1.160 locked in a symmetrical LP position, C. Having a $RUNE$1.160 asymmetrical LP position, D. Holding $RUNE$1.160 in a wallet and/or, E. Holding $RUNE$1.160 in Maya pools during the auction.

People holding $RUNE$1.160 under Cases A and B get a 4x boost. Cases C and D get a 2x boost. Case E get a 1x boost.

So the best amount of MAYA token will go to people belongs to case A or B!

And since this is one of the most complex airdrops or the system with the most complex token distribution system (MAYA protocol has three - MAYA, CACAO and AZTEC), here is another note on airdrop distribution.

  1. Daily snapshots of $RUNE$1.160 distribution on THORChain will be taken at random times for 42 days, starting right before the Liquidity Auction and running through 21 days after the end of it.
  2. $MAYA tokens will be distributed considering the smallest $RUNE$1.160 position that the $RUNE$1.160 owners held in any of these 42 snapshots. image.png

In order to receive a larger portion of $MAYA tokens, it is advisable for individuals to maintain or increase their $RUNE$1.160 position. If someone desires a greater percentage of $CACAO, they should consider participating in the Liquidity Auction with additional funds from another source. Essentially, holding onto or investing more in $RUNE$1.160 can lead to a larger share of $MAYA tokens, while putting more money into the Liquidity Auction can result in a greater portion of $CACAO.


Roadmap 2023

image.png

Roadmap longterm (2024...)

image.png


The best way to find out more about the MAYA protocol and their three tokens (like why three tokens when Thorchain only needs one, namely the RUNE token) is to take a look and read this site thoroughly. Everything is described there. Just be warned that it is for strong stomachs, as it is very comprehensive, sometimes I would even say too much :-). What are you thinking about it @khaleelkazi @mistakili

Cheers, Shebe


Česky

Dnes to začíná...

image.png

Někde jsem četl, že původním cílem vytvoření tokenu MAYA (přátelský fork blockchainu Thorchain) bylo odstranit centralizaci RUNE a omezit vliv lidí, kteří stojí za jeho vývojem a jsou dobře známí. Existovaly obavy, že některé instituce by se mohly pokusit zamezit v používání Thorchain blockchainu, což by mohlo vést ke špatnému konci. Nejsem si jistý, zda je to pravda, ale i tak to stojí za úvahu. Pro ty, kteří věří v Thorchain a mají prostředky v RUNE nebo v jeho likviditních poolů, mohou nyní získat tokeny Maya prostřednictvím tohoto airdropu.

Klíčové poznatky

  • První snapshot pro držitele tokenů $RUNE$1.160 začíná 6. března.
  • Většina držitelů tokenů $RUNE$1.160 s vlastní peněženkou by měla mít nárok na získání některých tokenů $MAYA.
  • Pro získání tokenů bude nutné provést drobnou proceduru zasláním 1 $RUNE$1.160 pro propojení peněženky Maya s peněženkou THORChain (později bude možné si je vybrat).

Podrobnosti o fairdrop

V zásadě existují dva typy digitálních tokenů s názvy $MAYA a $AZTEC a celkem bude vytvořeno 1 milion tokenů. Z těchto tokenů bude 70 000 tokenů každého typu rozdáno zdarma lidem, kteří vlastní tokeny $RUNE$1.160 a splňují určité podmínky.

A. Mít $RUNE$1.160 uschovány v nějakém Nodeu, B. Mít $RUNE$1.160 uzamčen v symetrické pozici LP, C. Mít $RUNE$1.160 uzamčen v asymetrické pozici LP, D. Držet $RUNE$1.160 v peněžence a/nebo, E. Držet $RUNE$1.160 v Maya poolech během aukce (LA).

Lidi, kteří mají $RUNE$1.160 a spadají pod variantu A nebo B dostanou 4x zvětšení odměn. Varianta C a D dostanou 2x zvětšení odměn. Varianta E dostanou 1x zvětšení odměn.

Takže z toho jasně vyplývá, že nejvíce MAYA tokenů dostanete, když máte variantu A nebo B!

A protože se jedná o jeden z nejsložitějších airdropů, resp. o systém s nejsložitějším systémem distribuce tokenů (protokol MAYA má tři - MAYA, CACAO a AZTEC), je k tomu nutno říct další poznámku k distribuci airdropů:

  • Denní snapshoty $RUNE$1.160 na THORChainu budou pořizovány v náhodných časech po dobu 42 dní, počínaje dneškem tj. 6.3.2023 tj. těsně před aukcí likvidity (LA, ta začíná 7. března 2023 končí 27.3.) a konče 21 dní po skončení LA.
  • Tokeny $MAYA budou distribuovány s ohledem na nejmenší pozici $RUNE$1.160, kterou jste drželi v některém z těchto 42 snapshotů. image.png

Pro získání větší části tokenů $MAYA je určitě dobré, abyste buď udržovali nebo lépe zvyšovali svou pozici $RUNE$1.160. Pokud byste někdo toužil po větším podílu $CACAO, měl byste ale zvážit účast v LA s dalšími prostředky z jiného zdroje. V podstatě platí, že držení nebo větší investice do $RUNE$1.160 může vést k většímu podílu tokenů $MAYA, zatímco vložení většího množství tokenů do LA může vést k většímu podílu $CACAO.


Roadmap 2023

image.png

Roadmap longterm (2024...)

image.png


Nejlepší cestou jak zjistit něco dalšího o MAYA protokolu a jejich třech tokenech (jako např. proč vlastně tři tokeny, když Thorchainu stačil jeden a to RUNE token) je se podívat a důkladně přečíst tyto stránky. Na nich je popsáno úplně vše. Jen upozorňuji, že je to pro silné žaludky, protože je to velmi obsáhlé, někdy bych i řekl že až moc :-).

Tak ať to jede, Shebe

Posted Using LeoFinance Beta

6